.
Richard Meier & Partners

Xin-Yi Residential Tower, Taipei, Taiwan